Το τμήμα λογιστικών υπηρεσιών της MENTAL στελεχώνεται από ανθρώπους που διαθέτουν την απαραίτητη τεχνογνωσία και εμπειρία για την οργάνωση και ολοκληρωµένη υποστήριξη των λογιστηρίων κάθε µορφής Φορέα του Δημοσίου (ΟΤΑ  Α’ & Β’ βαθμού, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, ΑΕ κτλ)

Λογιστικές Υπηρεσίες Αναλυτικά:

 • Απογραφές, προσαρμογή Λογιστικών σχεδίων, έλεγχος  εγγραφών, συμφωνίες λογαριασμών, Οικονομικές Καταστάσεις Τέλους Χρήσης.
 • Αναλυτική Λογιστική και Κοστολόγηση.
 • Μελέτη δομής Φορέα, Ορισμός Κέντρων Κόστους και Σεναρίων Μερισμού, Προσδιορισμός αποτελέσματος, συμφωνία με Δημόσια και Γενική Λογιστική.
 • Σχεδιασμός διαδικασίας ορθής βεβαίωσης υποχρεωτικών και δυνητικών εσόδων.
 • Οργάνωση διαδικασιών των προμηθειών, υπόδειξη εντύπων, κατηγοριοποίηση νομοθεσίας.
 • Διαχείριση προσωπικού και μισθοδοσίας, έλεγχος εφαρμογής της νομοθεσίας και των μεταβολών.
 • Λειτουργία ταμειακής υπηρεσίας, οδηγίες για βεβαίωση, είσπραξη, πληρωμή, απόδοση κρατήσεων, έλεγχο ταμειακών ροών.
 • Στατιστική επεξεργασία δεδομένων, έλεγχος των δελτίων του ΥΠΕΣΔΔΑ, του Γ.Λ.Κ. και της Ε.Σ.Υ.Ε.,
 • Οργάνωση Αποθήκης ανάλογα με το φυσικό αντικείμενο, ανάπτυξη συστήματος κωδικοποίησης αποθεμάτων.
 • Κάλυψη φορολογικών και λοιπών υποχρεώσεων. Δηλώσεις Φορολογίας εισοδήματος, ΕΤΑΚ, καταστάσεις ΚΕΠΥΟ, ΦΜΥ, Ε9, φόρου προμηθευτών, ΦΠΑ.
 • Αποτύπωση ανθρώπινου δυναμικού, αναγκαίων θέσεων εργασίας, μελέτη δυνατοτήτων, κατάρτιση οργανογράμματος.